Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen MeyeMotion B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78254264 (MeyeMotion) en een Afnemer (Afnemer) waarop MeyeMotion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Deze algemene voorwaarden vormen tevens een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de rechtsbetrekking door MeyeMotion. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding. 


Artikel 2 OFFERTES 

1. Alle offertes van MeyeMotion zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verstrekte gegevens en bijlagen zijn uitsluitend ter aanduiding en geven slechts een algemene weergave. 

2. Een offerte is geldig voor de periode zoals vermeld in de offerte. Indien geen termijn wordt vermeld, is de offerte geldig voor een periode van dertig dagen. 

3. MeyeMotion heeft het recht om bestellingen te weigeren. 


Artikel 3 PRIJZEN 

1. De door MeyeMotion opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende prijsbepalende factoren, zoals materiaalprijzen, premies, belastingen, rechten, vrachtkosten, valutakoersen en loonkosten berekend op basis van de bij MeyeMotion geldende tarieven. 

2. MeyeMotion is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in een of meer van de prijsbepalende factoren. 

3. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen exclusief alle directe en indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen, alsmede exclusief transport- en portokosten en verzekeringspremies. De genoemde directe en indirecte belastingen, invoer- en accijnzen, vervoers- en portokosten en verzekeringspremies zijn voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. De door MeyeMotion gehanteerde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 


Artikel 4 TOTSTANDKOMING 

1. Een overeenkomst tussen MeyeMotion en Afnemer komt pas tot stand nadat MeyeMotion een order schriftelijk heeft aanvaard of nadat MeyeMotion de aanvaarding door Afnemer van een offerte schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid komt een overeenkomst ook tot stand door middel van een elektronische bestelling op de wijze zoals aangegeven op de website van MeyeMotion, gevolgd door een schriftelijke bevestiging van MeyeMotion. 

3. Een door de Afnemer mondeling geplaatste order vervalt indien deze niet onverwijld schriftelijk door MeyeMotion is aanvaard. 

4. Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen van de overeenkomst binden MeyeMotion niet dan nadat deze schriftelijk zijn aanvaard. 


Artikel 5 INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door MeyeMotion aan Afnemer geleverde zaken, inclusief de handleidingen, beschrijvingen en documentatie met betrekking tot deze zaken, zijn het uitsluitende eigendom van MeyeMotion of haar licentiegever(s). Geen van de bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden kan zodanig worden 

uitgelegd dat dit leidt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten aan Afnemer. 

2. Indien door één of meer derden aanspraak wordt gemaakt op de in het eerste lid genoemde rechten of deze aanspraak dreigt te worden gemaakt, kan MeyeMotion de zaken waarop de inbreuk of vermeende inbreuk betrekking heeft terstond vervangen en/of zodanig wijzigen dat (dreigende) inbreuk wordt voorkomen. Afnemer is verplicht aan deze vervanging en/of wijziging haar medewerking te verlenen. 


Artikel 6 UITVOERING 

1. Als voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij niet tijdige nakoming dient Afnemer MeyeMotion schriftelijk in gebreke te stellen en MeyeMotion een redelijke termijn te geven om de overeenkomst alsnog na te komen. 

2. Indien de levering minder dan 30 dagen is vertraagd, is dit in geen geval, ook niet na schriftelijke ingebrekestelling, aanleiding tot enig recht op schadevergoeding en/of enig recht op ontbinding van de overeenkomst en/of enig recht voor de Afnemer om de overeengekomen prestatie zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 7 LEVERING 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de zaken geleverd af magazijn van MeyeMotion in Elst. 

2. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem worden aangeboden. Indien de zaken niet binnen twee weken na de datum van bovenstaande mededeling zijn afgehaald, of indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MeyeMotion gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer conform het geldende tarief van MeyeMotion. 

3. Zodra MeyeMotion aan Afnemer heeft meegedeeld dat de zaken vanaf een bepaalde datum gereed zijn voor levering, worden de zaken geacht op die datum te zijn geleverd. Het risico van verlies, beschadiging en waardevermindering gaat vanaf dat moment op Afnemer over, ook indien de zaken door MeyeMotion zullen worden vervoerd. 

4. Indien is overeengekomen dat de zaken door MeyeMotion zullen worden vervoerd, zal in alle gevallen de goedkoopste wijze van verzending worden gehanteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is MeyeMotion niet aansprakelijk voor schade als gevolg van stilstand of vertraging in het vervoer, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MeyeMotion of haar leidinggevende ondergeschikten. 


Artikel 8 OVERMACHT 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MeyeMotion in de nakoming van enige verplichting niet aan haar kan worden toegerekend, in geval van een van de wil van MeyeMotion onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van MeyeMotion kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend rellen, oorlog, brand, ziekte, pandemieën, epidemieën, waterschade, overstroming, wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en defecten aan machines. 

2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 8.1 voordoet als gevolg waarvan MeyeMotion niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang MeyeMotion niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de 

vorige zin bedoelde situatie meer dan twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. MeyeMotion is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als MeyeMotion als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. Afnemer is verplicht de reeds gemaakte kosten te vergoeden. 


Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID 

1. Iedere aansprakelijkheid van MeyeMotion is beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor gegarandeerde verbintenissen. 

2. Iedere aansprakelijkheid van MeyeMotion is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van MeyeMotion wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. 

3. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, dan is de aansprakelijkheid van MeyeMotion beperkt tot een bedrag ter grootte van de kosten ter grootte van de door MeyeMotion gefactureerde en door Afnemer betaalde prijs, exclusief btw en kosten, voor de zaken waar de schade uit voortgevloeid is, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 25000,–.. 

4. MeyeMotion is bevoegd om in verband met de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. MeyeMotion is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren, mede namens Afnemer te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van MeyeMotion voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. 

5. Afnemer vrijwaart MeyeMotion voor alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de tussen MeyeMotion en Afnemer bestaande rechtsbetrekking. Indien MeyeMotion uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden MeyeMotion zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MeyeMotion, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MeyeMotion en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer. 

6. MeyeMotion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MeyeMotion is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

7. MeyeMotion is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat Afnemer de door MeyeMotion geleverde zaken niet mag gebruiken op grond van de geldende wet- of regelgeving in het land waar Afnemer de geleverde zaken wenst te gebruiken. 

8. MeyeMotion is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade . Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MeyeMotion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MeyeMotion toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

8. MeyeMotion is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, opgelegde loonsancties, boetes, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door ziekte, lichamelijk of geestelijk letsel en/of schade aan zaken, machines, installaties en gebouwen, geleden door Afnemer of door derden. 

9. Voorts aanvaardt MeyeMotion geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van de door MeyeMotion geleverde zaken. Evenmin is MeyeMotion aansprakelijk indien zij als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 8 niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. 

11. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de Afnemer de zaken doorverkoopt of anderszins ter beschikking stelt aan een of meer derden. 

12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Afnemer jegens MeyeMotion en de door MeyeMotion betrokken derden één jaar nadat Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en Afnemer de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt. 

13. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van MeyeMotion voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MeyeMotion of haar leidinggevende ondergeschikten. 


Artikel 10 GARANTIE 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, staat MeyeMotion ervoor in dat de geleverde zaken voldoen aan de volgende eisen: 

a. de geldende veiligheidseisen voor de betreffende zaken in Nederland; 

b. de veiligheidseisen die de bevoegde EU-instanties aan de betreffende zaken stellen. 

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, staat MeyeMotion er niet voor in dat de in het eerste lid bedoelde zaken voldoen aan alle in het land van invoer geldende wettelijke en andere publiekrechtelijke voorschriften. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert MeyeMotion gedurende drie maanden na levering van de verkochte zaken dat: 

a. de zaken geschikt zijn voor het in de handleidingen, beschrijvingen en documentatie beschreven gebruik; 

b. de zaken vrij zijn van materiaal- of fabricagefouten. 

4. De aansprakelijkheid uit hoofde van de in dit artikel opgenomen garantie is naar keuze van MeyeMotion beperkt tot het kosteloos verhelpen van materiaal- en fabricagefouten in de eigen werkplaats van MeyeMotion, het kosteloos leveren van nieuwe onderdelen en het terugnemen en in eigendom nemen van de niet functionerende onderdelen, dan wel het in overleg met Afnemer toepassen van een prijsvermindering op de geleverde zaken. MeyeMotion kan in geen geval verplicht worden om naar de locatie van de geleverde zaken te komen om door Afnemer geclaimde gebreken vast te stellen. Evenmin kan MeyeMotion worden verplicht tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden buiten haar eigen werkplaats. 

5. De in het vierde lid bedoelde garantie dekt niet de kosten van demontage, arbeidskosten, transportkosten en voorrijkosten, alles in de meest algemene zin. Deze kosten worden in alle gevallen in rekening gebracht. 


6. Geen garantie wordt gegeven: 

– indien wijzigingen (reparaties en vervangingen daaronder begrepen) zijn aangebracht in de door MeyeMotion geleverde zaken anders dan door MeyeMotion zelf of door uitdrukkelijk door MeyeMotion gemachtigde personen, tenzij MeyeMotion vooraf schriftelijk met dergelijke wijzigingen heeft ingestemd; of 

– indien de gebreken in de door MeyeMotion geleverde zaken het gevolg zijn van: 

a. gebrekkig onderhoud door Afnemer of gebruikers; 

b. onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door MeyeMotion verstrekte instructies; 

c. normale slijtage; 

d. uitgevoerd door andere personen dan die welke daartoe uitdrukkelijk door MeyeMotion zijn gemachtigd, tenzij MeyeMotion vooraf schriftelijk met deze reparaties of vervangingen heeft ingestemd. 

7. Werkzaamheden die niet vallen onder de garantie als bedoeld in dit artikel worden aan Afnemer in rekening gebracht conform de geldende tarieven van MeyeMotion. 

8. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden gaat de door MeyeMotion verstrekte garantie niet verder dan enige garantie die door de betreffende fabrikant of leverancier van de apparatuur en/of programmatuur aan MeyeMotion wordt verstrekt en waaraan ten aanzien van MeyeMotion wordt voldaan.. 

9. Afnemer kan slechts aanspraak maken op garantie indien hij niet in verzuim verkeert. 


Artikel 11 KLACHTEN 

1. Afnemer is verplicht de geleverde zaken direct te controleren. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond te worden vermeld op het formulier van aflevering of op het ontvangstbewijs. Mocht een formulier van aflevering of het ontvangstbewijs ontbreken, dan dient Afnemer eventuele zichtbare gebreken binnen 14 kalenderdagen na levering aan MeyeMotion te melden. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt Afnemer geacht de geleverde zaken te hebben goedgekeurd. 

2. Eventuele niet zichtbare gebreken ter zake geleverde zaken dient Afnemer terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat het verborgen gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, aan MeyeMotion te melden. 

3 De melding dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat MeyeMotion in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient MeyeMotion in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

4. Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. 

5. Indien Afnemer niet klaagt in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel kan geen enkele aanspraak, van welke aard dan ook, tegen MeyeMotion worden ingesteld. 

6. Indien vaststaat dat een gekochte zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal MeyeMotion de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, ter keuze van MeyeMotion onderdelen die ondeugdelijk gebleken zijn, kosteloos vervangen en de benodigde onderdelen daarvoor beschikbaar stellen danwel daarvoor vervangende schadevergoeding aan Afnemer voldoen. In geval van vervanging is Afnemer gehouden om de vervangen za(a)ken aan MeyeMotion te retourneren en de eigendom daarover aan MeyeMotion te verschaffen, tenzij MeyeMotion anders aangeeft. 

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MeyeMotion daardoor gevallen, integraal voor rekening van Afnemer. 

11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Afnemer in rekening gebracht worden. 


Artikel 12 BETALING 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt betaling plaats in euro’s. 

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt ten aanzien van de betalingstermijn het volgende:

– indien Afnemer in Nederland gevestigd is, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum en te allen tijde voor levering voldaan te worden. 

3. Betaling van facturen dient te geschieden op een door MeyeMotion aangewezen bankrekening, zonder enige korting en zonder enig recht op verrekening of opschorting. 

4. De door de bank van MeyeMotion opgegeven valutadag geldt als betaaldatum. 

5. Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, is Afnemer in verzuim en over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. 

6. Indien Afnemer niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens MeyeMotion heeft voldaan, is Afnemer alle door MeyeMotion te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ook voor zover deze het liquidatietarief te boven gaan. Het door Afnemer aan MeyeMotion verschuldigde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt tenminste 15% van het niet betaalde factuurbedrag, vermeerderd met rente, met een minimum van vijfhonderd euro. 

7. Afnemer is ook gehouden tot betaling indien hij geen gebruik maakt van de door MeyeMotion geleverde zaken of indien hij daarmee niet het door hem beoogde resultaat bereikt. 

8. Indien Afnemer meent dat de factuur niet juist is, dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk gemotiveerd aan MeyeMotion te laten weten, op straffe van verval van het recht de juistheid van de factuur te betwisten. 


Artikel 13 VERPLICHTINGEN AFNEMER 

1. Afnemer draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan MeyeMotion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MeyeMotion worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan MeyeMotion zijn verstrekt, heeft MeyeMotion, in aanvulling op overige op grond van de wet aan haar toekomende rechten, het recht om niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan MeyeMotion in rekening te brengen. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is Afnemer verantwoordelijk voor douaneformaliteiten, vergunningen en bijzondere veiligheidsmaatregelen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Alle door MeyeMotion in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met MeyeMotion gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, met inbegrip van renten, kosten en schade. 

2. Door MeyeMotion geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren als herkenbaar eigendom van MeyeMotion Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MeyeMotion veilig te stellen. 

4. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van de desbetreffende verzekeringen op eerste 

verzoek aan MeyeMotion ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is MeyeMotion gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Afnemer zich hierbij er jegens MeyeMotion bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn. 

5. Niettegenstaande genoemd eigendoms-voorbehoud van MeyeMotion zijn de zaken terstond na levering voor risico van Afnemer. 

6. Indien de door MeyeMotion verkochte zaak of zaken bestemd zijn voor de export, worden de vermogensrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien de verkochte zaak of zaken daadwerkelijk in het aangegeven land van bestemming worden ingevoerd en indien het recht van dat land ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud bepalingen bevat die voor MeyeMotion gunstiger zijn dan het recht dat ingevolge artikel 19 op de rechtsbetrekking van toepassing is. 


Artikel 15 ZEKERHEID 

1. MeyeMotion is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 


Artikel 16 GEHEIMHOUDING 

1. Afnemer is verplicht de informatie zij van de MeyeMotion ontvangt en alle andere informatie betreffende MeyeMotion waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is geheimhouden en de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat haar personeel de genoemde informatie geheim zal houden. 

2. De in lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie (a) die op het moment dat Afnemer deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door Afnemer van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; (b) waarvan Afnemer kan bewijzen dat die al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door MeyeMotion; (c) die Afnemer van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan Afnemer te verstrekken; en (d) informatie die door Afnemer openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 


Artikel 17 ONTBINDING 

1. Onverminderd de overige rechten en in aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek, kan MeyeMotion de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden en de geleverde zaken, voor zover deze niet zijn betaald, terstond weer tot zich nemen: 

a. indien Afnemer niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst; 

b. Afnemer in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert, dan een verzoek daartoe is ingediend, de onderneming van Afnemer wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, dan wel wanneer ten laste van hem beslag wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na beslaglegging zal zijn opgeheven. 

c. na het sluiten van de overeenkomst MeyeMotion ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer enige uit kracht der wet of uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichting niet zal nakomen; 

d. indien MeyeMotion heeft verzocht om zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

2. Indien MeyeMotion de overeenkomst ontbindt, is de schade die Afnemer ter zake aan MeyeMotion verschuldigd is, gelijk aan het bedrag van de gehele overeenkomst, onverminderd de overige op grond van de wet aan MeyeMotion toekomende rechten. 

3. Afnemer kan de overeenkomst slechts ontbinden indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:265 BW, tenzij MeyeMotion schriftelijk instemt met de ontbinding. 


Artikel 18 HARDSHIP 

1. Indien de omstandigheden waarop partijen hun handelen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst hebben gebaseerd zodanig veranderen dat van een van de partijen redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij als gevolg daarvan een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden naleven, zullen partijen in overleg treden om tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst overeen te komen. 

2. Indien een of meer bepalingen in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden onverbindend zijn, zullen partijen in overleg treden om wijziging van de onverbindende bepalingen overeen te komen. 

Artikel 19 GESCHILLEN 

1. Op iedere rechtsbetrekking tussen MeyeMotion en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsbetrekking tussen MeyeMotion en Afnemer, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem. Niettemin heeft MeyeMotion het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Elst, 14 juni 2020